Методична робота кафедри

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і спрямована на вирішення завдань щодо підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації і методів навчання.

Науково-методична робота спрямована на створення нових показників і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення та вдосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

На кафедрі Економіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова методична робота виконується за такими основними напрямками:

• перспективне і поточне планування навчально-методичної роботи;

• створення навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальностей;

• вдосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

• вивчення обсягу і змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекомендацій з планування, організації та контролю самостійної роботи студентів;

• методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;

• організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів;

• методична допомога в роботі кураторів;

• аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок, вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

• аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;

• організація та проведення науково-методичних семінарів кафедри;

• вибір оптимальних форм і методів навчальної роботи з українськими та іноземними студентами;

• методика навчально-виховної роботи на підготовчому відділенні для іноземних та українських студентів.

Методична робота кафедри орієнтована на вдосконалення викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації викладацького складу.


По кожній дисципліні розробляється навчально-методичний комплекс (НМКД), до складу якого входять:

• програмно-методичні видання - робоча навчальна програма на базі освітньо-професійної програми Державного освітнього стандарту;

• навчальні видання - тексти лекцій і опорні конспекти лекцій на паперових та електронних носіях інформації, підручники і навчальні посібники;

• навчально-методичні видання - плани семінарських, практичних занять та лабораторних робіт з методичними вказівками до їх виконання;

• тематика і методичні вказівки до виконання контрольних і курсових робіт;

• методичні посібники та методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни, методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів і виконання індивідуальних завдань;

• інформаційний фонд дисципліни (дидактичні та роздаткові матеріали, пакети візуального супроводу курсу);

• контрольний блок дисципліни (навчальні та контрольні завдання (тести), питання для підсумкового контролю (тести, екзаменаційні квитки), пакети контрольних завдань і т.п.).

Зміст УМКД відображає послідовність вивчення навчального матеріалу дисципліни, загострює увагу на особливостях вивчення окремих тем і розділів, роз'яснює питання програми, які викликають найбільші труднощі і приводять до типових помилок.

На кафедрі постійно здійснюється перевірка відповідності УМКД завданням і обсягом підготовки фахівців, систематичне їх вдосконалення на основі новітніх досягнень педагогічної науки і практики. УМКД задовольняють потребам наукової організації навчального процесу та сприяють реалізації вимог Державного освітнього стандарту.

Значна увага на кафедрі приділяється формуванню і вдосконаленню інформаційної фонду навчальних занять, в який входять:

• текст або тези лекцій;

• план проведення заняття;

• методичні рекомендації щодо вивчення конкретної теми;

• зразки роздаткових матеріалів;

• перелік основної та додаткової літератури з теми;

• перелік технічних засобів та дидактичних матеріалів, що використовуються при проведенні занять.


Загальним результатом навчально-методичної роботи кафедри можна вважати видання навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри опубліковано понад 500 навчальних посібників і методичних вказівок, розроблено 60 дистанційних курсів

.


На сайті 1160 гостей та користувачі відсутні