Бакалавр

Вступнику

Про кафедру

Кафедра Економіки створена в 2019 році у зв'язку з реорганізацією факультету післядипломної освіти та заочного навчання на базі раніше існуючої кафедри економіки і управління в будівництві і міському господарстві (створеної в 1986 році).

Кафедра спеціалізується на питаннях ефективного функціонування підприємств міського господарства, випускає бакалаврів і магістрів з економіки підприємств.

 

 

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється за кількома напрямками, серед яких головним є науково-дослідна робота викладачів кафедри. Пріоритетним напрямком роботи кафедри економіки підприємств міського господарства є дослідження, які узгоджуються з тематикою в рамках держбюджетних тем.

Головними напрямками наукової діяльності кафедри є інтеграція навчального процесу, науки і виробництва, підготовка фахівців на підставі використання досягнень наукового процесу в області економіки і залучення студентів до участі в роботі студентського наукового товариства, проведення науково-практичних конференцій викладачів і студентів кафедри, проведенні студентських олімпіад з фахових дисциплін, участі в роботі науково-навчальних семінарів з питань обліку, аналізу, контролю та аудиту, які про водяться на обласному, регіональному і національному рівнях.
Наукову роботу кафедра здійснює в кількох напрямках:
-навчання в аспірантурі;
-організація і проведення, участь викладачів кафедри в наукових конференціях, семінарах;
-публікація наукових статей, тез доповідей;
-робота над госпрозрахунковими темами та кафедральною наукової темою;
-наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри;
-робота викладачів кафедри з талановитою молоддю.

Васильев монограф Васильев Васильева поспелов Поспелов Журавель монография

Викладачі кафедри економіки здійснюють наукову роботу шляхом навчання в аспірантурі (стаціонарно і заочно) і виконують наукові дослідження в якості здобувачів.
Викладачі кафедри беруть активну участь в рецензуванні дисертацій, є офіційними опонентами по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка..

 Президиум Совета  DSC00620 Lluk7 croper ru

За участю багатьох викладачів кафедри виконується науково-дослідна робота аспірантів та здобувачів.

Перелік окремих робіт наведено нижче:

Ачкасов А. Є., Піонтківський В. П., Петрова В. Ф. Формування підприємницького середовища в Україні

Ачкасов А. Є., Родченко В. Б. Проблеми функціонування малих міст України: системно-методологічний аспект

Ачкасов И. А., Пушкарь Т. А. Управление проектами энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины

Базецкая А. И. Исторические предпосылки развития регионов и влияние поведения населения на их современную реализацию

Васильєв О. В. Дослідження взаємозв'язків в системі ринкової інфраструктури регіону

Жовтяк Г. А. Регіональна асиметрія розвитку інфраструктури вантажного транспорту України

Ковалевська А. В. Марочний капітал як фактор забезпечення ринкової капіталізації підприємства

Ковалевська А. В. , Кусик Н. Л. Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства

Пушкар Т. А., Склярук Н. І. Теоретико-методичні підходи до моніторингу зовнішньоекономічної безпеки регіону

Склярук Н. І. Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України

Серьогіна Д. О., Родченко В. Б. Роль крупних міст і столичного центру в соціально-економічному розвитку незалежної держави

Соловйова О. Є. Система критеріїв ефективності діяльності менеджерів будівельного підприємства

 

 

 

Навчальна робота кафедри

Кафедра викладає фундаментальні, загально-професійні та професійно-орієнтовані дисципліни: аналіз господарської діяльності, внутрішній економічний механізм підприємства, економіка і організація виробництва, економіка і організація діяльності підприємств міського господарства, економіка підприємства, інвестування, менеджмент ЗЕД, планування і контроль на підприємство та інші . Викладачі кафедри ведуть дипломне проектування у студентів спеціальності "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)".

121235

121236

121247

Методична робота кафедри

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і спрямована на вирішення завдань щодо підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації і методів навчання.

Науково-методична робота спрямована на створення нових показників і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення та вдосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

На кафедрі Економіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова методична робота виконується за такими основними напрямками:

• перспективне і поточне планування навчально-методичної роботи;

• створення навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальностей;

• вдосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

• вивчення обсягу і змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекомендацій з планування, організації та контролю самостійної роботи студентів;

• методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;

• організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів;

• методична допомога в роботі кураторів;

• аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок, вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

• аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;

• організація та проведення науково-методичних семінарів кафедри;

• вибір оптимальних форм і методів навчальної роботи з українськими та іноземними студентами;

• методика навчально-виховної роботи на підготовчому відділенні для іноземних та українських студентів.

Методична робота кафедри орієнтована на вдосконалення викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації викладацького складу.


По кожній дисципліні розробляється навчально-методичний комплекс (НМКД), до складу якого входять:

• програмно-методичні видання - робоча навчальна програма на базі освітньо-професійної програми Державного освітнього стандарту;

• навчальні видання - тексти лекцій і опорні конспекти лекцій на паперових та електронних носіях інформації, підручники і навчальні посібники;

• навчально-методичні видання - плани семінарських, практичних занять та лабораторних робіт з методичними вказівками до їх виконання;

• тематика і методичні вказівки до виконання контрольних і курсових робіт;

• методичні посібники та методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни, методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів і виконання індивідуальних завдань;

• інформаційний фонд дисципліни (дидактичні та роздаткові матеріали, пакети візуального супроводу курсу);

• контрольний блок дисципліни (навчальні та контрольні завдання (тести), питання для підсумкового контролю (тести, екзаменаційні квитки), пакети контрольних завдань і т.п.).

Зміст УМКД відображає послідовність вивчення навчального матеріалу дисципліни, загострює увагу на особливостях вивчення окремих тем і розділів, роз'яснює питання програми, які викликають найбільші труднощі і приводять до типових помилок.

На кафедрі постійно здійснюється перевірка відповідності УМКД завданням і обсягом підготовки фахівців, систематичне їх вдосконалення на основі новітніх досягнень педагогічної науки і практики. УМКД задовольняють потребам наукової організації навчального процесу та сприяють реалізації вимог Державного освітнього стандарту.

Значна увага на кафедрі приділяється формуванню і вдосконаленню інформаційної фонду навчальних занять, в який входять:

• текст або тези лекцій;

• план проведення заняття;

• методичні рекомендації щодо вивчення конкретної теми;

• зразки роздаткових матеріалів;

• перелік основної та додаткової літератури з теми;

• перелік технічних засобів та дидактичних матеріалів, що використовуються при проведенні занять.


Загальним результатом навчально-методичної роботи кафедри можна вважати видання навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри опубліковано понад 500 навчальних посібників і методичних вказівок, розроблено 60 дистанційних курсів

.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Метою науково-методичної роботи кафедри є створення інформаційного і творчого простору в навчальній роботі студентів з метою підготовки фахівців України нового типу, що володіють гнучким самостійним, стратегічним, природничим мисленням, фундаментально і професійно підготовлених до умов життєдіяльності в новому інформаційному та високотехнологічному суспільстві.

Стратегічні завдання науково - методичної та дослідницької роботи в області методики викладання фундаментальних дисциплін колективом кафедри вирішуються в контексті методології та ідей розроблених і сформульованих в численних публікаціях співробітників кафедри Економіки.

Безпосереднім завданням колективу кафедри в області науково-методичної роботи є створення науково-методичного комплексу для забезпечення всіх видів навчальної, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню інноваційних електронних засобів навчання та розробці способів їх застосування як в аудиторний навчальному процесі, так і в дистанційному вигляді.

Студенту

На сайті студенти заочної форми навчання можуть знайти корисні посилання на електронну бібліотеку і сайт дистанційного навчання.

 

Карта Університету

Карта Університету:

korpusa

Схема проїзду

Як нас знайти:

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова знаходиться за адресою:

вул. Маршала Бажанова, 17 (станція метро "Архітектора Бекетова" ).

karta

Схема проїзду:

karta marshala baganova

 

 

Кафедра Економіки к. 422 (центральний корпус), ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Телефон:

Контакти

Кафедра Економіки: к. 422 (центральний корпус), ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Проїзд: станція метро «Архітектора Бекетова», далі пішки по вул. Маршала Бажанова. Улица Маршала Бажанова 17 - центральный вход ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Телефон:   

Тел/факс:    

E-mail:       kafekЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На сайті 1634 гостей та користувачі відсутні