ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ««ЕКОНОМІКА»

рівень вищої освіти    перший (бакалаврський) рівень

спеціальність               051 Економіка

галузь знань                 05 Соціальні та поведінкові науки

 

Розроблено членами групи забезпечення спеціальності 051 Економіка

Прізвище, ім’я, по батькові керівника освітньої програми та інших розробників

Найменування посади

Пушкар Тетяна Андріївна, гарант (керівник) освітньої програми

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економки

Базецька Ганна Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економки

Жовтяк Ганна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економки

 

При розробці Освітньої програми враховані вимоги:

Стандарту вищої освіти України спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем

Рецензенти:

 1. Березуцький В. І., директор КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області
 2. Конюхов О. В., управляючий ТДВ «Житлобуд-2»

 

 1. Профіль освітньої програми

   

  Загальна інформація

  Офіційна назва освітньої програми

  Економіка

  Спеціальність

  051 – Економіка

  Галузь знань

  05 – Соціальні та поведінкові науки

  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

  Бакалавр з економіки

  Тип диплому та обсяг освітньої програми

  Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

  Наявність акредитації

  Не акредитована (запроваджена у 2020 р.)

  Цикл/рівень

  Перший (бакалаврський) рівень

  НРК України – 7 рівень

  FQ-EHEA – перший цикл

  ЕQF-LLL – 6 рівень

  Вимоги до рівня освіти вступника

  Наявність повної загальної середньої освіти

  Мова(и) викладання

  Українська

  Термін дії освітньої програми

  5 років

  Мета освітньої програми

  Підготовка фахівців, здатних працювати у сфері економіки у різних сферах економічної діяльності.

  Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, яка полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців для регіонального розвитку, будівництва і міського господарства і спрямована на здобуття та розвиток у студентів поглиблених теоретичних та прикладних знань, умінь та навичок з економіки в умовах цифрової трансформації суспільства для здійснення професійної діяльності, формування критичного мислення та здатності до подальшого навчання.

  Характеристика освітньої програми

  Предметна область

  Об’єкт вивчення та діяльності: закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів.

  Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області.

  Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції і принципи економічних наук.

  Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології дослідження, розповсюдження та презентацій результатів досліджень.

  Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.

  Орієнтація освітньої програми

  Освітньо-професійна програма

  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

  Загальна освіта в галузі соціальних і поведінкових наук за спеціальністю 051 – Економіка

  Ключові слова: соціально-економічні системи, національна економіка, цифрова трансформація, підприємство, фінансово-економічна діяльність, будівництво, інфраструктура міста, аналітика.

  Особливості програми

  Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики тощо.

  Придатність випускників

  до працевлаштування та подальшого навчання

  Придатність до працевлаштування

  Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних компаніях на посади, пов’язані з економічною діяльністю.

  Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

  КП 3419 Інспектор кредитний

  КП 3436.1  Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

  КП 3434 Асистент економіста-статистика 

  КП 3439 Фахівець з організації кондомініумів

  КП 3442 Ревізор-інспектор податковий 

  КП 3152  Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань 

  Подальше навчання

  Здобуття ступеня магістра

  Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання

  Студентсько-центроване навчання, самонавчання, навчання через виробничу практику.

  Викладання та навчання включає: лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні консультації з викладачами, практики та виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.

  Оцінювання

  Усне та письмове опитування, тестові завдання, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи, звіти з практик, письмові екзамени, диференційовані заліки, публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

  Програмні результати навчання

  Програмні результати навчання, визначені стандартом

  ПРН 1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенства права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.

  ПРН 2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати введення здорового способу життя.

  ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.

  ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.

  ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

  ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

  ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

  ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

  ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

  ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.

  ПРН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних та трудових відносин.

  ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати результати.

  ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

  ПРН 14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

  ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

  ПРН 16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.

  ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

  ПРН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

  ПРН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

  ПРН 20. Оволодіння навичками усної та письмової професійної комунікації державної та іноземною мовами.

  ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

  ПРН 22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

  ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

  ПРН 24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.

  Програмні результати навчання, визначені вищим навчальним закладом

   

  ПРН 25. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і практичної діяльності; враховувати основні психічні соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати власну психічну сферу; аналізувати різноманітні види діяльності.

  ПРН 26. Ефективно спілкуватися іноземною мовою у діловому середовищі

  ПРН 27. Аналізувати процеси правового та ринкового регулювання  соціально-економічних трудових відносин

  ПРН 28. Аналізувати роль і значення сучасного міста в контексті глобальних і локальних викликів

  ПРН 29. Застосовувати навички управління конфліктами в професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та розв’язання

  ПРН 30. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та комунікативні навички для ефективного спілкування іноземною мовою

  ПРН 31. Володіти та застосовувати базові методики захисту інтелектуальної власності

  ПРН 32. Застосовувати основні положення політичної науки при вирішенні професійних задач.

  ПРН 33. Вміти використовувати нормативно-правові акти, що регламентують правове забезпечення економічних відносин.

  ПРН 34. Розуміти принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності, знати особливості функціонування систем митного та валютного регулювання різних країн світу.

  ПРН 35. Застосовувати отримані знання для оцінки вартості будівництва і проектно-вишукувальних робіт та складання кошторисної документації із застосуванням спеціалізованих інформаційних продуктів .

  ПРН 36. Визначати та обґрунтовувати заходи із енергозбереження і підвищення енергоефективності інфраструктури міста та будівельних проектів, обґрунтовувати доцільність та ефективність «зеленого інвестування, реалізації Star-up – проектів розвитку міст і міських поселень з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

  ПРН 37. Вміти знаходити необхідні для аналізу дані і узагальнювати інформацію; формувати методи оцінки рівня розвитку міста.

  ПРН 38. Знати основні статистичні, техніко-економічні та фінансові показники та застосовувати аналітичний та методологічний інструментарій для їх розрахунку у межах предметної області.

  ПРН 39. Вміти вільно орієнтуватися у теоретичних та практичних економічних й організаційних особливостях економіки і організації діяльності підприємств та організацій у межах предметної області.

  ПРН 40. Вміти вільно орієнтуватися у видах цін та тарифів та знати процес ціноутворення, особливості формування цін на ринках продукції і послуг у межах предметної області.

  ПРН 41. Розуміти методологію дослідження ринків, збирати та аналізувати відповідну інформацію у межах предметної області.

  ПРН 42. Розуміти принципи організації планування, бюджетування діяльності, фінансового контролю на підприємствах і організаціях усіх форм власності.

  ПРН 43. Вміти свідомо обирати та розраховувати показники аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, інтерпретувати отримані результати у межах предметної області, надавати пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

  ПРН 44. Застосовувати набуті теоретичні знання для обґрунтування інвестиційних проектів, розраховувати показники з інвестування, оцінювати інвестиційні проекти за умов невизначеності та ризиків.

  ПРН 45. Усвідомлювати особливості будівельного виробництва, техніко-економічних основ будівництва та специфіку функціонування будівельного підприємства, використовувати набуті для практичних завдань функціонування будівельних підприємств.

  ПРН 46. Застосовувати набуті теоретичні знання для оцінювання фінансового стану підприємства, моделювання та прогнозування.

  ПРН 47. Визначати та обґрунтовувати заходи із підвищення ефективності управління активами фінансами підприємств.

   

  Ресурсне забезпечення реалізації програми

  Кадрове забезпечення

  Якісний рівень професійної підготовки бакалаврів забезпечується кваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, до якого входять доктори та кандидати наук, професори, доценти.

  Чотири викладача мають сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В-2, чотири – пройшли міжнародне стажування. Викладачі кафедри мають практичний досвід в галузі економіки підприємства.

  Матеріально-технічне забезпечення

  Навчальний процес у повному обсязі забезпечений аудиторним фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями. Спеціалізована комп’ютерна лабораторія і спеціалізований компьютерний клас кафедри обладнані програмним забезпеченням з можливістю доступу до мережі інтернет, оснащені ліцензійними операційними системами та пакетами прикладного програмного забезпечення від Microsoft, програмою «MASTER: Бухгалтерія», «Кошторис – Будстандарт».

  Для лекційних занять використовуються аудиторії з мультимедійним обладнанням.

  Для проведення практичних занять використовуються спеціалізована лабораторія економічних проблем в міському господарстві та будівництві (ауд. 424ЦК) і спеціалізований комп’ютерний клас дистанційних технологій навчання (ауд. 311БМК).

   

  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

  Усі освітні компоненти освітньої програми «Економіка» забезпечені такими навчально-методичними матеріалами:

  підручники; навчальні посібники; конспекти лекцій; методичні вказівки та рекомендації; індивідуальні завдання; збірники ситуаційних завдань (кейсів); приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; комп’ютерні презентації; каталоги ресурсів тощо. Є вільний доступ до наукометричних баз Scopus и Web of Science.

  Усі навчально-методичні матеріали доступні для студентів у читальних залах наукової бібліотеки http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у цифровому репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталах Центру дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/ і https://dl.kname.edu.ua/.

  Академічна мобільність

  Національна кредитна мобільність

  Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

  Міжнародна кредитна мобільність

  Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:

  1. Uniwersytet Łódzki, Университет міста Лодзь, Польща,

  2. Організації: Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ, Kiev, Warsaw; Institute of Certified Financial Managers, ICFM (UK) in Russia, Moscow; CRDF Global, Kiev Office

  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

  Відповідно до Правил прийому на навчання до
  ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

 2.1.           Перелік компонент освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Змістові модулі

1

2

3

4

5

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1

Іноземна мова

7,0

залік

екзамен

Модуль 1. Іноземна мова в соціальному аспекті

ЗМ 1. Іноземна мова у повсякденному житті

ЗМ 2. Іноземна мова у вирішенні сучасних проблем соціуму.

ЗМ 3. Іноземна мова в освітньому просторі.

Модуль 2. Іноземна мова в інформаційно-комунікаційному просторі

ЗМ 1. Міжкультурна комунікація в епоху глобалізації.

ЗМ 2. Використання іноземної мови в роботі з інформаційно-комунікаційними технологіями.

ЗМ 3. Іноземна мова у професійному середовищі.

ОК 2

Філософія

4,0

екзамен

ЗМ 1. Історія філософії.

ЗМ 2. Онтологія. Гносеологія.

ЗМ 3. Соціальна філософія.

ОК 3

Українські історико-гуманітарні студії

3,0

залік

ЗМ 1 Суспільно-історичні особливості формування гуманітарного простору в Україні.

ЗМ 2 Історико-культурні візії гуманітарної складової українського минулого.

ОК 4

Теорія і практика правозастосування

3,0

залік

ЗМ 1 Правові основи громадянського суспільства.

ЗМ 2 Загальні засади реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

ЗМ.3 Механізми захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина.

ОК 5

Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій

3,0

залік

ЗМ 1 Сучасні мережеві технології обробки та подання інформації в MS Office

ЗМ 2 Пошук та узагальнення інформації з різних джерел з використанням інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗМ 3 Сучасні засоби оформлення інформаційного контенту та розміщення інформації у хмарному сховищі даних (Microsoft Azure).

ОК 6

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

4,0

диф. залік

ЗМ 1 Безпека життєдіяльності.

ЗМ 2 Основи охорони праці.

ОК 7

Економічна теорія

7,0

екзамен

ЗМ 1. Загальні основи економічного розвитку.

ЗМ 2. Мікроекономічні аспекти економічної теорії.

ЗМ 3. Макроекономічний рівень функціонування економіки та світова система господарювання.

ОК 8

Вища математика

4,0

залік

ЗМ 1. Аналітична геометрія на площині. Вступ до аналізу.

ЗМ 2. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Лінійна та векторна алгебра. Інтегральне числення функцій однієї змінної.

ЗМ 3. Аналітична геометрія в просторі. Функції багатьох змінних рядів.

ОК 9

Мікроекономіка

5,0

екзамен

ЗМ 1. Основи мікроекономічного аналізу.

ЗМ 2. Мікроекономічна рівновага на ринках досконалої конкуренції

ЗМ 3. Особливості рівноваги на ринках недосконалої конкуренції.

ОК 10

Вступ до спеціальності

5,0

екзамен

ЗМ 1. Професійна підготовка економіста.ЗМ 2. Місто і міське господарство.ЗМ 3. Житлово-комунальне господарство міста.

ОК 11

Макроекономіка

5,0

екзамен

ЗМ 1. Теоретичні основи макроекономіки.

ЗМ 2. Макроекономічна рівновага.

ЗМ 3. Макроекономічне регулювання  в змішаній економіці.

ОК 12

Теорія ймовірності і математична статистика

4,0

екзамен

ЗМ 1. Випадкові події та величини.

ЗМ 2. Випадкові процеси.

ЗМ 3. Статистична обробка даних.

ОК 13

Менеджмент

4,0

екзамен

ЗМ 1. Теоретичні основи та функції менеджменту.

ЗМ 2. Функції менеджменту.

ЗМ 3. Управлінські процеси в менеджменті організації.

ОК 14

Господарське право

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Загальні положення господарського права України.

ЗМ 2. Загальні правові засади здійснення господарської діяльності.

ЗМ 3. Особливості окремих видів господарських правовідносин.

ОК 15

Методи прийняття економічних рішень

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Основи прийняття рішень.

ЗМ 2. Прийняття рішень в умовах невизначеності і конфлікту.

ЗМ 3. Кооперативні методи прийняття рішень.

ОК 16

Ознайомча практика

2,0

диф. залік

ЗМ 1. Законодавчо-нормативна база в сфері діяльності комунальних і будівельних підприємств.

ЗМ 2. Сучасний стан комунальних і будівельних підприємств.

ЗМ 3. Перспективи розвитку комунальних і будівельних підприємств.

ОК 17

Бухгалтерський облік

4,0

екзамен

ЗМ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку.

ЗМ 2. Облік активів і пасивів.

ЗМ 3. Облік витрат і фінансових результатів підприємства.

ОК 18

Маркетинг

4,0

екзамен

ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи маркетингу.

ЗМ 2. Формування комплексу маркетингу.

ЗМ 3. Управління маркетинговою діяльністю підприємства.

ОК 19

Статистика

5,0

екзамен

ЗМ 1. Методологічні засади статистики. Збір та систематизація економічної інформації.

ЗМ 2. Методологія подання та узагальнення статистичних даних.

ЗМ 3. Статистичні методи аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

ОК 20

Міжнародна економіка

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні основи аналізу міжнародної економіки.

ЗМ 2. Форми міжнародного співробітництва.

ЗМ 3. Міжнародна економічна система і тенденції її розвитку.

ОК 21

Економіка підприємства

9,0

екзамен

диф. залік

Модуль 1 Підприємство в системі ринкових відносин. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

ЗМ 1. Підприємство у ринкових умовах господарювання.

ЗМ 2. Організація виробництва на підприємстві.

ЗМ 3 Ресурси підприємства та їх використання.

Модуль 2 Діяльність підприємства, її результати та ефективність.

ЗМ 4. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

ЗМ 5. Фінансові показники і результати діяльності підприємства.

ЗМ 6. Антикризова діяльність підприємства.

ОК 22

Теорія економічного аналізу

5,0

екзамен

ЗМ 1. Предмет, основні принципи і завдання економічного аналізу.

ЗМ 2. Методологічні основи економічного аналізу

ЗМ 3. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу.

ОК 23

Економіка праці та управління персоналом

4,0

екзамен

ЗМ 1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів та регулювання соціально-трудових відносин.

ЗМ 2. Планування, організація та оплата праці.

ЗМ 3. Управління персоналом.

ОК 24

Цифрова економіка

5,0

екзамен

ЗМ 1. Соціально-економічні основи становлення цифрового суспільства.

ЗМ 2. Інформаційна компонента у формуванні та розвитку економічних систем.

ЗМ 3. Інформаційний бізнес та тенденції його розвитку.

ОК 25

Фінансовий ринок

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретико-методологічні засади організації та функціонування фінансового ринку.

ЗМ. 2. Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його функціонування.

ЗМ 3. Особливості розвитку фінансових ринків в умовах глобалізації.

ОК 26

Курсова робота «Економіка підприємства»

2,0

диф. залік

ЗМ 3 Техніко-економічне обґрунтування виробництва нової продукції.

ЗМ 3 Прогнозування економічних показників діяльності підприємства.

ЗМ 3 Оцінка ефективності діяльності підприємства.

ОК 27

Технологічна практика

3,0

диф.

залік

ЗМ 1. Технологія виробничого підрозділу підприємства.

ЗМ 2. Організація виробничого підрозділу підприємства.

ЗМ 3. Розрахунок основних показників господарської діяльності підприємства.

ОК 28

Економіка та організація інвестиційно-інноваційної діяльності

4,0

екзамен

ЗМ 1. Основні поняття та етапи інноваційного процесу.

ЗМ. 2. Особливості залучення інвестицій різних видів.

ЗМ. 3. Економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційної діяльності.

ОК 29

Проектний аналіз

5,0

екзамен

ЗМ 1. Концепція проекту і загальні положення проектного аналізу.

ЗМ 2. Інструментарій проектного налізу.

ЗМ 3. Прикладні аспекти проектного аналізу.

ОК 30

Smart-спеціалізація територій

4,0

екзамен

ЗМ 1. Теоретичні та прикладні аспекти розміщення продуктивних сил.

ЗМ 2. Стратегія Smart-спеціалізації та управління територіальним розвитком.

ЗМ 3. Економіка України та Smart-спеціалізація її регіонів.

ОК 31

Діагностика потенціалу підприємства

5,0

екзамен

ЗМ 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

ЗМ 2. Особливості формування потенціалу підприємства.

ЗМ 3. Діагностика потенціалу підприємства.

ОК 32

Фінанси підприємства

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Фінансова оцінка ресурсів та організація фінансів підприємства, розрахункові та податкові відносини підприємств.

ЗМ 2. Фінансові ресурси та фінансові потоки на підприємстві

ЗМ 3. Управління фінансами підприємства.

ОК 33

Комплексний тренінг на підприємстві

3,0

диф. залік

ЗМ 1. Особливості функціонування досліджуваного підприємства.

ЗМ 2. Планування діяльності досліджуваного підприємства.

ЗМ 3. Моніторинг фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства.

ОК 34

Конкурентні стратегії розвитку

5,0

екзамен

ЗМ 1. Конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній глобальній економіці.

ЗМ 2. Конкурентні стратегії підприємства в умовах мінливого ринкового середовища.

ЗМ 3. Визначення конкурентних стратегій розвитку для підприємств.

ОК 35

Економіка зарубіжних країн і світові ринки

5,0

екзамен

ЗМ 1. Національні економіки в сучасному світовому господарстві.

ЗМ 2. Економічна структура країн світу та особливості їхньої економічної політики.

ЗМ 3. Особливості економічного розвитку країн та інтеграційних об’єднань на сучасних світових ринках.

ОК 36

Курсова робота «Фінанси підприємства»

2,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні аспекти організації фінансів підприємства.

ЗМ 2. Дослідження ефективності діяльності підприємства.

ЗМ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

ОК 37

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

5,0

екзамен

ЗМ 1. Господарські рішення в різних сферах підприємницької діяльності.

ЗМ 2. Ризик під час обґрунтування господарських рішень.

ЗМ 3. Невизначеність під час обґрунтування господарських рішень.

ОК 38

Управління витратами

5,0

екзамен

ЗМ 1. Об’єктна характеристика системи управління витратами

ЗМ2 Методичні аспекти формування витрат на підприємстві

ЗМ 3. Формування ефективної системи управління витратами

ОК 39

Smart-технології у фінансово-економічній діяльності

4,0

екзамен

ЗМ 1. Ресурси та перспективи використання smart-технологій у фінансово-економічній діяльності.

ЗМ 2. Сучасні smart-технології у організації фінансово-економічної діяльності.

ЗМ 3. Smart-технології як інструмент фінансового контролю діяльності підприємства.

ОК 40

Переддипломна практика

3,0

диф. залік

ЗМ 1. Характеристика та особливості функціонування досліджуваної галузі.

ЗМ 2. Аналіз економічних показників діяльності досліджуваного підприємства.

ЗМ 3. Аналіз фінансових показників діяльності досліджуваного підприємства.

ОК 41

Кваліфікаційна робота

9,0

 

ЗМ 1. Теоретичні основи функціонування підприємств галузі.

ЗМ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств галузі.

ЗМ 3. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування підприємств галузі.

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

 Вибіркові компоненти освітньої програми

Блок В

ВК 1

Психологія

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Пізнавальні процеси та емоційна сфера особистості.

ЗМ 2. Індивідуально-психологічні особливості людини.

ЗМ 3. Особистість у професійній діяльності.

ВК 2

Ділова іноземна мова

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Основи ділової комунікації.

ЗМ 2. Ділова термінологія та документація.

ЗМ 3. Ділове усне та письмове спілкування.

ВК 3

Трудове право

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Предмет, джерела, принципи та правовідносини у трудовому праві України.

ЗМ 2. Трудовий договір та його реалізація.

ЗМ 3. Відповідальність у трудовому праві. Забезпечення й захист прав і інтересів суб’єктів трудового права.

ВК 4

Місто як соціальна система

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Генеза міста.

ЗМ 2. Міський соціум.

ЗМ 3. Місто в сучасному світі.

ВК 5

Культурологія

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Культура як соціальний феномен.

ЗМ 2. Порівняльний аналіз культур.

ЗМ 3. Основні культурологічні теорії.

ВК 6

Конфліктологія

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні засади конфліктології.

ЗМ 2. Загальна теорія конфлікту.

ЗМ 3. Управління конфліктами.

ВК 7

Іноземна мова професійного спрямування

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Введення до професійної галузі. Збирання і обробка  інформації з письмових джерел.

ЗМ 2. Мовні моделі письмового професійного спілкування.

ЗМ 3. Мовні моделі усної професійної комунікації.

ВК 8

Інтелектуальна власність

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Система інтелектуальної власності

ЗМ 2. Економіка інтелектуальної власності.

ЗМ 3. Договори у сфері інтелектуальної власності.

ВК 9

Політологія

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Генезис, сутність і зміст політики.

ЗМ 2. Політичні інститути.

ЗМ 3. Сучасні ідейно-політичні течії.

ВК 10

Етика та естетика

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Етика.

ЗМ 2. Естетика.

ЗМ 3. Етичні та естетичні аспекти професійної діяльності.

Блок С1 Іноземна мова

ВК С1.1

Іноземна мова (спецкурс)

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Людина і суспільство.

ЗМ 2. Студентське життя.

ЗМ 3. Дозвілля та подорож.

ВК С1.2

Іноземна мова (спецкурс)

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Сучасний світ моди, відпочинку та

телебачення.

ЗМ 2. Клімат та погодні умови.

ЗМ 3. Людина та успіх.

ВК С1.3

Іноземна мова (спецкурс)

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Здоров’я та спорт.

ЗМ 2. Ресторани та національні кухні.

ЗМ 3. Людина та природа. Захист.

навколишнього середовища.

Блок С2 Правове забезпечення економічних відносин

ВК С2.1

Цивільне право

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Загальні положення цивільного права України. Цивільні правовідносини.

ЗМ 2. Захист цивільних прав. Речові права. Спадкування.

ЗМ 3. Зобов’язальне право.

ВК С2.2

Правове регулювання антикризової діяльності

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Загальні засади правового регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства.

ЗМ 2. Особливості банкрутства окремих суб’єктів господарювання.

ЗМ 3. Порядок розгляду справи про банкрутство та судові процедури, що застосовуються до боржника у справі про банкрутство.

ВК С2.3

Правове регулювання міжнародних економічних відносин

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Загальні засади правового регулювання міжнародних економічних відносин.

ЗМ 2. Зовнішньоекономічний контракт. Особливості правового регулювання.

ЗМ 3. Порядок вирішення спорів за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів.

Блок С3 Зовнішньоекономічна діяльність фірми в умовах асоціації з ЄС

ВК С3.1

Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

ЗМ 2. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності фірми

ЗМ 3. Особливості зовнішньоекономічної діяльності фірми

ВК С3.2

Митне та валютне регулювання

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

ЗМ 2. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

ЗМ 3. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

ВК С3.3

Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Особливості підготовки та укладання зовнішньоекономічних контрактів.

ЗМ 2. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів за видами діяльності.

ЗМ 3. Особливості аналізу виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Блок П1 Економіка підприємств інфраструктури міста

ВК П1.1

Економіка енергозбереження

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Стратегії енергозбереження.

ЗМ 2. Економічний механізм енергозбереження.

ЗМ 3. Техніко-економічне обґрунтування заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

ВК П1.2

Економіка міста

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Основні поняття та етапи інноваційного процесу.

ЗМ. 2. Особливості залучення інвестицій різних видів.

ЗМ. 3. Економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційної діяльності.

ВК П1.3

Статистика підприємств міського господарства

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Предмет, методи і завдання  статистики підприємств міського господарства.

ЗМ 2. Загальні питання статистики підприємств.

ЗМ 3. Специфічні питання статистики підприємств міського господарства.

ВК П1.4

Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Організація діяльності підприємств міського господарства

ЗМ 2. Ефективність господарювання житлово-комунальних підприємств

ЗМ 3. Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємств міського господарства.

ВК П1.5

Ціноутворення

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні засади формування моделі ціни.

ЗМ 2. Методи ціноутворення.

3. Основні засади формування політики цін.

ВК П1.6

Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Нерухомість як економічний актив

ЗМ 2. Сутність ринку житлової нерухомості.

ЗМ 3. Підприємницька діяльність на ринку нерухомості.

ВК П1.7

Організація планування та бюджетування на підприємствах

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Організація планування на підприємстві.

ЗМ 2. Методичне забезпечення планування на підприємстві.

ЗМ 3. Бюджетування на підприємстві.

ВК П1.8

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Методологічні засади аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

ЗМ 2. Аналіз ресурсного потенціалу та виробничої програми підприємств міського господарства.

ЗМ 3. Аналіз фінансових показників діяльності підприємств.

ВК П1.9

Венчурна економіка

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Ринок венчурного капіталу та особливості його становлення в Україні та світі.ЗМ. 2. Особливості механізмів венчурного фінансування.

ЗМ. 3. Практичні основи ведення венчурного бізнесу.

Блок П2 Економіка будівництва

ВК П2.1

Техніко-економічні основи будівництва

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Основи організації будівництва.

 ЗМ 2. Проектна документація в будівництві.

ЗМ 3. Система техніко-економічних показників будівництва.

ВК П2.2

Зелена економіка

4,0

диф. залік

 ЗМ 1. Основи економіки довкілля.

ЗМ 2. Енергоефективність в будівництві.

ЗМ 3. Еко-проекти розвитку населених пунктів.

ВК П2.3

Статистика будівельного підприємства

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Предмет, методи і завдання статистики будівельних підприємств.

ЗМ 2. Загальні питання статистики підприємств.

ЗМ 3. Специфічні питання статистики будівельних підприємств.

ВК П2.4

Економіка і організація діяльності будівельних підприємств

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Організація діяльності будівельного підприємства.

ЗМ 2. Особливості ресурсного забезпечення діяльності будівельного підприємства.

ЗМ 3. Ефективність господарювання будівельного підприємства.

ВК П2.5

Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні засади ціноутворення в будівництві.

ЗМ 2. Методи ціноутворення та політика цін.

ЗМ 3. Основи кошторисної справи.

ВК П2.6

Дослідження кон’юктури будівельних ринків

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Теоретичні основи дослідження економічної кон’юнктури.

ЗМ 2. Методика кон’юнктурних досліджень  будівельного ринку.

ЗМ 3. Аналіз та прогнозування кон’юнктури будівельного ринку.

ВК П2.7

Аналіз фінансово-господарської діяльності будівельних підприємств

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Методологічні засади аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

ЗМ 2. Аналіз ресурсного потенціалу та виробничої програми будівельних підприємств.

ЗМ 3. Аналіз фінансових показників діяльності підприємств.

ВК П2.8

Інвестування в будівництві

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Методологічні та законодавчі основи інвестування.

ЗМ 2. Проблеми інвестування відтворення основних фондів.

ЗМ 3. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів.

ВК П2.9

Економіка містобудування

4,0

диф. залік

ЗМ. 1. Економіко-організаційні засади розвитку міст.ЗМ 2. Містобудівні аспекти розвитку міст.ЗМ 3. Обґрунтування містобудівних проектів.
Блок П3 Фінансова аналітика

ВК П3.1

Інвестиційний консалтинг

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Сутність та значення інвестиційного консалтингу в сучасній економіці.

ЗМ 2. Інвестиційне проектування.

ЗМ 3. Визначення ефективності інвестиційного консалтингу.

ВК П3.2

Фінансове прогнозування та планування

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Фінансове прогнозування як основа планування.

ЗМ 2. Сутність та методика фінансового планування.

ЗМ 3. Фінансовий контроль.

ВК П3.3

Статистика фінансового сектору

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Грошово-кредитна статистика.

ЗМ 2. Фінансова статистика.

ЗМ 3. Статистика фінансових рахунків та індикаторів фінансової стійкості.

ВК П3.4

Економічна діагностика

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємства.

ЗМ 2. Діагностика економічного потенціалу підприємства.

ЗМ 3. Діагностика економічної безпеки підприємства.

ВК П3.5

Фінансове планування діяльності бюджетних установ

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Особливості фінансового планування діяльності бюджетних установ.

ЗМ 2. Планування витрат на утримання бюджетних установ.

ЗМ 3. Формування доходів бюджетних установ.

ВК П3.6

Фінансовий консалтинг

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Сутність  та методики фінансового консалтингу.

ЗМ 2. Формування системи фінансового консалтингу на підприємстві.

ЗМ 3. Забезпечення контролю проведення фінансового консалтингу.

ВК П3.7

Моделювання фінансового стану підприємства

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Оцінка фінансового стану підприємства.

ЗМ 2. Діагностика банкрутства підприємства.

ЗМ 3. Моделювання фінансового стану підприємства.

ВК П3.8

Управління фінансами і активами

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Управління активами підприємства.

ЗМ 2. Функціонування фінансової системи підприємства.

ЗМ 3. Фінансування діяльності підприємства та визначення фінансового стану підприємств

ВК П3.9

Фінансовий контроль на підприємстві

4,0

диф. залік

ЗМ 1. Сутність фінансового контролю.

ЗМ 2. Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві.

ЗМ 3. Проведення зовнішнього фінансового контролю на підприємстві.

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ

240

 

 2.1.          Структурно-логічна схема

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами

1

2

3

4

5

6

7

8

Обов’язкова частина

Економічна теорія

Макроекономіка

 

Філософія

Економіка підприємства

Економіка та організація інвестиційно-інноваційної діяльності

Smart-спеціалізація територій

Конкурентні стратегії розвитку

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання рішень

Вища математика

Теорія ймовірності та математична статистика

Бухгалтерський облік

Теорія економічного аналізу

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Діагностика потенціалу підприємства

Економіка зарубіжних країн і світові ринки

Управління витратами

 

Мікроекономіка

Менеджмент

 

Маркетинг

Економіка праці та управління персоналом

 

Фінанси підприємства

Курсова робота

«Фінанси підприємства»

Smart-технології у фінансово-економічній діяльності

Вступ до спеціальності

Іноземна мова

Статистика

Цифрова економіка

 

Проектний аналіз

 

 

 

Переддипломна практика

Іноземна мова

Господарське право

Економіка підприємства

Курсова робота «Економіка підприємства»

 

Комплексний тренінг на підприємстві

 

Кваліфікаційна робота

 

Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій

Українські історико-гуманітарні студії

Міжнародна економіка

Фінансовий ринок

       

Теорія і практика правозастосування

Методи прийняття економічних рішень

 

Технологічна практика

       
 

Ознайомча практика

           

Вибіркова частина

   

Одна на вибір

Одна на вибір

Один блок на вибір

Психологія

Ділова іноземна мова

Трудове право

Місто як соціальна система

Культурологія

Конфліктологія

Іноземна мова професійного спрямування

Інтелект. власність

Політологія

Етика та естетика

Блок С1 Іноземна мова

Іноземна мова (спецкурс)

Іноземна мова (спецкурс)

Іноземна мова (спецкурс)

 

Блок С2 Правове забезпечення економічних відносин

Цивільне право

Правове регулювання антикризової діяльності

Правове регулювання міжнародних економічних відносин

 

Блок С3 Зовнішньоекономічна діяльність фірми в умовах асоціації з ЄС

Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми

Митне та валютне регулювання

Організація, техніка підготовки   та виконання зовнішньоекономіч
них контрактів

 

Один блок на вибір

 

Блок П1 Економіка підприємств інфраструктури міста

1.                   Економіка енергозбереження

2.                   Економіка міста

3.                   Статистика підприємств міського господарства

4.                   Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

 

1.                   Ціноутворення

1.                   Організація планування та бюджетування на підприємствах

2.                   Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства

3.                   Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі

1.                   Венчурна економіка

Блок П2 Економіка будівництва

1.                   Техніко-економічні основи будівництва

2.                   Зелена економіка

3.                   Статистика будівельного підприємств

4.                   Економіка і організація діяльності будівельних підприємств

 

1.                   Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві

1.                   Дослідження кон’юктури будівельних ринків

2.                   Аналіз фінансово-господарської діяльності будівельних підприємств

1.                   Фінансовий контроль на підприємстві

Блок П3 Фінансова аналітика

1.                   Інвестиційний консалтинг

2.                   Фінансове прогнозування та планування

3.                   Статистика фінансового сектору

4.                   Економічна діагностика

1.                   Фінансове планування діяльності бюджетних установ

1.                   Інвестування в будівництві

2.                   Фінансовий консалтинг

3.                   Моделювання фінансового стану підприємства

4.                   Управління фінансами і активами

1.                   Економіка містобудування

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми із застосуванням теорій та методів економічної науки.

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування.

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті репозиторії закладу вищої освіти.

 

 

 


На сайті 338 гостей та користувачі відсутні