ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА»

рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень

спеціальність 051 Економіка

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

 

Розроблено членами групи забезпечення спеціальності 051 Економіка:

Єсіна Валерія Олександрівна гарант (керівник) освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економки

Матвєєва Наталя Миколаївна керівник групи забезпечення спеціальності, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економки

Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки

 

При розробці Освітньої програми враховані вимоги:

Стандарту вищої освіти України спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем

 

Рецензенти:

  1. Березуцький В. І., директор КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області
  2. Конюхов О. В., управляючий ТДВ «Житлобуд-2»

Профіль освітньої програми «Економічна аналітика»

зі спеціальності 051 Економіка

 

1 – Загальна інформація

 

Повна назва вищого навчального закладу

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр з економіки

 

Офіційна назва освітньої програми

Економічна аналітика

 

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний,

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

 

Наявність акредитації

Не акредитована (запроваджена у 2020 р.)

 

Цикл/рівень

Другий (магістерський) рівень

НРК України –8 рівень

FQ-EHEA –другий цикл

ЕQF-LLL –7 рівень

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Перший (бакалаврський) рівень, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 

Мова(и) викладання

Українська, англійська

 

Термін дії освітньої програми

5 років

 

 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://.......kname.edu.ua/

 

2 – Мета освітньої програми

 

Підготовка висококвалiфiкованих кадрів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням та векторами розвитку соціально-економічних процесів країни, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних до роботи з великими масивами інформації в умовах невизначеності економічних процесів, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, а також з регіонального розвитку та міського господарства та спроможні розробляти, корегувати та оптимізувати здійснювати добір, перевірку, аналіз та інтерпретацію економічних даних; визначати ключові економічні показники на різних рівнях

 

3 - Характеристика освітньої програми

 

Предметна область

 

 

Об’єкт вивчення та/або діяльності:   сучасні економічні процеси   та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної,

національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.

Цілі   навчання:   підготовка   висококваліфікованих професіоналів з   економіки, які володіють   сучасним економічним   мисленням, теоретичними знаннями   і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й   управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного

рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Теоретичний зміст   предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки;сучасні кількісні   методи аналізу економічних процесів;   інституціональний і міждисциплінарний аналіз;   закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів

економіки.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та   специфічні   методи     пізнання   і   дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу;соціологічні,експертного оцінювання анкетування; економіко-математичне моделювання; прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне   програмне   забезпечення; методи   дослідницької   діяльності   та     презентації

результатів досліджень.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи   та програмні продукти,   що застосовуються в економічній діяльності

 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі економіки за спеціальністю 051 Економіка

Ключові слова:

Економічна аналітика, економіка, підприємства галузі, інструментарій досліджень, аналітика HR-технологій, діджиталізація, будівництво, обґрунтування інноваційних управлінських рішень, формування вартості будівництва.

 

Особливості програми

немає

 
   

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах, у державних закладах та приватних компаніях, науково-дослідних установах будівельної галузі та організація з аналізу та підбору кадрів.

Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010):

2351 – Професіонали в галузі методів навчання

2351.1 –Наукові співробітники (методи навчання) 

2412– Професіонали в галузі праці та зайнятості

2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 

2433.1 – Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 

2433.2 – Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 

2441 – Професіонали в галузі економіки 

2441.1- Наукові співробітники (економіка) 

2441.2- Економісти 

                                

 

Подальше навчання

 

Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.

 

5 – Викладання та оцінювання

 

Викладання та навчання

Викладання та навчання включає лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні консультації з викладачами, практики та виконання кваліфікаційної роботи магістра з використання сучасних освітніх педагогічних технологій, проблемно-орієнтованого навчання, студентсько-центрованої освіти.

 

Оцінювання

Усне та письмове опитування, поточний та підсумковий контроль знань, тестові завдання, графічні роботи, курсові роботи та проекти, звіти з практик, письмові екзамени, диференційні заліки, захист кваліфікаційної роботи (диплома магістра).

 

6 – Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі

та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері   економіки або у   процесі навчання, що передбачає   проведення   досліджень   та/або     здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

 

Загальні компетентності (ЗК), визначені стандартом вищої освіти спеціальності

ЗК-1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК-2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-5. Здатність працювати в команді.

ЗК-6.Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК-7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК-8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК),

визначені стандартом вищої освіти спеціальності

СК-1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

СК-2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК-3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК-4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

СК-5.Здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та людського розвитку.

СК-6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК-7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК-8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК-9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері.

СК-10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК-11. Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК),

визначені закладом вищої освіти

 

СК-12.Здатність до проведення аналітичних досліджень в економічній сфері і формування на основі отриманих результатів практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем та окремих їх складових.

СК-13.Здатність застосовувати інформаційні технології, визначати тренди інформатизації та цифрової трансформації соціально-економічної сфери.

СК-14.Здатність розробляти та здійснювати інформаційне, методичне, матеріально-технічне, фінансове та кадрове забезпечення аналітичної діяльності у різних сферах діяльності.

СК-15. Здатність до формування стратегій розвитку на різних рівнях економічної діяльності, підвищення інвестиційної і ринкової привабливості та обґрунтування інноваційних управлінських рішень.

СК-16.Здатність до проведення аналітичних досліджень в сфері HR, визначення та формування управлінських та економічно обґрунтованих пропозицій

СК-17. Здатність до проведення аналітичних досліджень в сфері будівництва, визначення та формування вартості будівництва, проведення техніко-економічних обґрунтувань та оцінювання ефективності будівельних проектів.

 

7 – Програмні результати навчання

 

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти спеціальності

ПРН-1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН-2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН-3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПРН-4. Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН-5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

ПРН-6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПРН-7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН-8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН- 9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПРН-10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально- економічними системами.

ПРН-11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПРН-12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН-13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН-14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

ПРН-15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

 

Програмні результати навчання, визначені закладом вищої освіти

ПРН-16.Організовувати реалізацію аналітичної діяльності в соціально-економічній сфері із врахуванням інформаційного, методичного та кадрового забезпечення та розробку на основі отриманих результатів практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування.

ПРН-17.Визначати та аналізувати доцільність прийняття управлінських рішень на основі проведення аналітичних досліджень, організовувати та надавати консультативну підтримку в сфері економіки.

ПРН-18.Застосовувати інформаційні технології в проведенні аналітичної діяльності, здійснення економічних дослідження, обґрунтуванні соціально-економічних проектів та окремих складових діяльності суб’єктів господарювання на усіх рівнях.

ПРН-19.Обирати ефективні методи аналітичних досліджень в економіці за невизначених умов та виявляти потенціал розвитку економічних систем та процесів.

ПРН-20. Обґрунтовувати ефективні методи аналітичних досліджень в економіці-hr та управлінські рішення щодо ефективного використання hr ресурсів.

ПРН-21.Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного функціонування суб’єктів господарювання в будівельній галузі, визначати стратегії розвитку, проводити оцінку вартості будівництва та обґрунтування будівельних проектів.

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

 

Кадрове забезпечення

Якісний рівень професійної підготовки магістрів забезпечується кваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, до якого входять доктори та кандидати наук, професори, доценти. Шість викладачів мають рівень В2 викладання   іноземною мовою. Один доцент кафедри є ключовим експертом з юридичних питань Проекту Світового банку, що реалізується Safege - консорціум Suez Consulting ще один є експертом з акредитації освітніх програм національної Агенції з питань якості вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка. Усі викладачі кафедри мають потужний практичний досвід в економіці.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Навчальний процес у повному обсязі забезпечений аудиторним фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями.

Аудиторні заняття за навчальним планом підготовки магістрів проводяться у 5 навчальних аудиторіях, з яких 4 оснащені стаціонарним мультимедійним обладнанням. Існує лабораторія «Економічних проблем підприємств міського господарства та будівництва» в якій встановлено програмний продукт Smeta.8. Для студентів та викладацького складу надається можливість отримання актуальних версій ліцензійних операційних систем і пакетів прикладного програмного забезпечення для персонального використання в рамках програм пільгового академічного ліцензування. Заняття студентів проводяться з використанням площ та матеріально-технічного забезпечення усіх кафедр, які приймають участь у викладанні дисциплін, передбачених навчальним планом.

Навчальний процес з усіх дисциплін забезпечений засобами наочності (презентації до лекційного матеріалу, плакати, схеми, таблиці, макети, зразки, колекції тощо), необхідним технічним і технологічним обладнанням.

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Усі освітні компоненти освітньої програми Економічна аналітика забезпечені такими навчально-методичними матеріалами:
підручники; навчальні посібники; конспекти лекцій; методичні вказівки та рекомендації; індивідуальні завдання; збірники ситуаційних завдань (кейсів); приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; комп’ютерні презентації; ілюстративні матеріали; каталоги ресурсів тощо.

Усі навчально-методичні матеріали доступні для студентів у читальних залах наукової бібліотеки http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у цифровому репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/

 

9 – Академічна мобільність

 

Національна кредитна мобільність

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

Міжнародна кредитна мобільність

1) Близькосхідний Технічний Університет, м. Анкара, Туреччина (METU) 

2) Університет імені Арістотеля, м. Салоніки, Греція 

3) Університет Нової Горіци, м. Нова Горіця, Словенія

4) Естонський Університет природничих наук, м. Тарту, Естонія 

5) Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща) 

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Відповідно до Правил прийому на навчання до
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

  • Перелік компонент освітньої програми

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Змістові модулі

1

2

3

4

5

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1.

Економіка розвитку

4

Диф.

залік

ЗМ 1. Методологічні основи економіки розвитку

ЗМ 2. Складові та форми економіки розвитку

ЗМ 3. Технологій переходу до прискореного стійкого економічного зростання

ОК 2.

Економічна статистика та демографія

4

Диф.

залік

ЗМ 1. Методологічні основи економічної статистики

ЗМ 2. Статистика макроекономічних показників

ЗМ. 3. Соціально-демографічна статистика

ОК 3.

Інституціональна економіка та соціальне проектування

4

Екзамен

ЗМ 1. Теоретичні основи інституційного напряму економічної думки

ЗМ 2. Сучасний інституційний аналіз

ЗМ 3. Соціальні інститути та соціальне проектування

ОК 4.

Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки

4

Диф.

залік

ЗМ 1. Відкриті інновації

ЗМ 2. Теоретичні аспекти діджиталізації

ЗМ 3. Впровадження інновацій в процесі здійснення цифрової трансформації економіки

ОК 5.

Управління міжнародними інвестиційними проектами

(укр. мова /англ. мова)

4

Екзамен

ЗМ 1. Особливості управління міжнародними інвестиційними проектами

ЗМ 2. Розробка проектного рішення

ЗМ 3. Управління реалізацією міжнародного інвестиційного проекту

ОК 6.

Поведінкова економіка

4

Диф.

залік

ЗМ 1. Поведінкова економіка як сучасна економічна теорія

ЗМ 2. Поведінкова економіка як система прийняття рішень економічними суб’єктами

ЗМ 3. Експериментальна економіка

ОК 7.

Курсова робота «Аналітика персонал-технології»

2

 

ЗМ 1. Сучасні персонал-технології

ЗМ 2. Аналіз інформаційних технологій в управлінні персоналом

ЗМ 3. Впровадження персонал-технологій

ОК 8.

Технологія і організація аналітичної діяльності в економіці

4

Екзамен

ЗМ 1. Організація аналітичної діяльності

ЗМ2. Технології аналітичної діяльності в економіці

ЗМ3. Інформаційно-аналітична діяльність в сфері міжнародного бізнесу

ОК 9.

Економічний консалтинг

4

Екзамен

ЗМ 1. Економічний консалтинг як інструмент оцінки діяльності підприємства.

ЗМ 2. Діагностика економічного потенціалу підприємства.

ЗМ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

ОК 10.

Курсова робота «Аналіз даних в економіці»

2

 

ЗМ 1. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису

ЗМ 2.Сучасні методи аналізу даних

ЗМ 3.Подання результатів аналізу для прийняття рішень

ОК 11.

Переддипломна практика

9

Диф. залік

ЗМ1. Дослідження економічних аспектів діяльності підприємства

ЗМ2. Оцінка фінансового стану та результатів економічної діяльності підприємства

ЗМ3. Виявлення та формування проблемних напрямів роботи досліджу вальної галузі (підприємства)  

ОК 12.

Кваліфікаційна робота

21

-

ЗМ1. Теоретичні аспекти дослідження проблем функціонування підприємства

ЗМ 2. Застосування інструментів методів економічної аналітики в процесі дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства

ЗМ 3. Обґрунтування доцільності заходів з вдосконалення напрямків функціонування підприємства

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

       66

Вибіркові компоненти освітньої програми

I Вибір студента (обирається дві дисципліни з переліку)

ВК П1.1

Дослідження ринку праці

укр. мова /англ. мова

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Теоретичні засади   ринку праці в економічній системі

ЗМ 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку праці

ЗМ 3. Формування ринку праці

ВК П1.2

Технології рекрутингу персоналу

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Рекрутинг як сучасний елемент підбору персоналу

ЗМ 2. Сучасні технології рекрутингу персоналу

ЗМ3. Профайлінг як інструмент рекрутингу

ВК П1.3

Конкурентний аналіз

6

Диф.

залік

ЗМ1.Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги

ЗМ2.Дослідження конкурентного середовища

ЗМ3.Управління конкурентоспроможністю підприємства

ВК П1.4

Бренд роботодавця

6

Диф.

залік

ЗМ1. Бренд як стратегічний інструмент роботодавця: теоретичний аспект

ЗМ2. Діагностика HR-бренду

ЗМ3. Формування   та управління брендом роботадавця

 

Усього:           12

 

II Вибір студента (обирається один блок із запропонованих)

Блок 1

ВК П2.1

Оцінка та управління трудовим потенціалом

укр. мова /англ. мова

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Сучасні методи оцінки трудового потенціалу.

ЗМ 2. Сучасні системи стимулювання та формування систем мотивації трудового потенціалу.

ЗМ 3. Вдосконалення системи управління трудовим потенціалом

ВК П2.2

HR-планування та бюджетування

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Основні засади HR-планування

ЗМ 2. Основні засади HR- бюджетування

ЗМ 3. HR-планування та бюджетування як технології стратегічного управління

 

Блок 2

 

ВК П3.1

Digital-технології (системи) HR

укр. мова /англ. мова

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Базові поняття архітектури HR-інформаційних систем

ЗМ 2.   Використання   digital-інструментів у підборі персоналу в організації

ЗМ 3. HR технологія як функції управління персоналом

ВК П3.2

HR-навігатор

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Тактика HR: формування трудових ресурсів

ЗМ 2. Стратегія HR: формування кадрової політики

ЗМ 3. Функціонування HR-служби на підприємстві та HR-агентств

Блок 3

ВК П4.1

Техніко-економічні обґрунтування в містобудуванні

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Склад та зміст проектної діяльності в містобудуванні

ЗМ. 2. Економічні аспекти розвитку містобудування

ЗМ. 3. Техніко-економічна оцінка проектів містобудування та розвитку міст

ВК П4.2

Digital-технології (системи) в будівництві

6

Диф.

залік

ЗМ 1 Digital-технології на будівельному підприємстві

ЗМ. 2 Інформаційні технології та комплекси в кошторисній справі.

ЗМ. 3 Digital-технології в управлінні будівельними проектами

 

Блок 4

 

ВК П5.1

Інноватика в будівництві

укр. мова /англ. мова

6

Диф.

залік

ЗМ 1 Теоретичні основи інноваційної діяльності в будівництві

ЗМ. 2 Оцінка інноваційних проектів в будівництві

ЗМ. 3. Інноваційні стратегії розвитку будівельних підприємств

ВК П5.2

Оцінка вартості будівництва

6

Диф.

залік

ЗМ 1. Теоретичні основі ціноутворення у будівництві. Інвесторська кошторисна документація

ЗМ. 2. Оцінка вартості будівельних робіт на стадії формування договірної ціни та проведення взаєморозрахунків

ЗМ. 3. Оцінка вартості проектно-вишукувальних робіт

Усього за блоком:                                              12

Загальний обсяг вибіркових компонент:

       24              

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ

       90

 

  • Cтруктурно-логічна схема

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами

 

1

2

3

Обов’язкові компоненти освітньої програми

1.Економіка розвитку (4 кр,. диф.)

9. Економічний консалтинг (4 кр., екз.)

1.Переддипломна практика (9 кр., диф.)

2.Економічна статистика та демографія
(4 кр., диф.)

10. Курсова робота «Аналіз даних в економіці»
2 кр.

2. Кваліфікаційна робота 21 кр.

3. Інституціональна економіка та соціальне проектування (4 кр., екз.)

   

4. Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки (4 кр., диф.)

   

5. Управління міжнародними інвестиційними проектами (4 кр., екз.)

   

6. Поведінкова економіка   (4 кр., диф.)

   

7. Курсова робота «Аналітика персонал-технології» 2 кр.

   

8. Технологія і організація аналітичної діяльності в економіці (4 кр., екз.)

   

Вибіркові компоненти освітньої програми

I Вибір студента (обирається дві дисципліни з переліку)

 

1. Дослідження ринку праці (6 кр., диф.)

 
 

2. Технології рекрутингу персоналу (6 кр., диф.)

 
 

3. Конкурентний аналіз   (6 кр., диф.)

 
 

4. Бренд роботодавця (6 кр., диф.)

 

II Вибір студента (обирається один блок із запропонованих)

Блок 1

 

1.Оцінка та управління трудовим потенціалом
(6 кр., диф.)

 
 

2. HR-планування та бюджетування    (6 кр., диф.)

 
 

Блок 2

 
 

1. Digital-технології (системи) HR   (6 кр., диф.)

 
 

2. HR-навігатор   (6 кр., диф.)

 

Блок 3

 

1. Техніко-економічні обґрунтування в містобудуванні (6 кр., диф.)

 
 

2. Digital-технології (системи) в будівництві (6 кр., диф.)

 
 

Блок 4

 
 

1. Інноватика в будівництві (6 кр., диф.)

 
 

2.Оцінка вартості будівництва (6 кр., диф.)

 

 

  1. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання практичної   складної   задачі     або   проблеми   в економічній сфері, що потребує досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог.

У   кваліфікаційній   роботі     не   повинно   бути Академічного плагіату, фальсифікації списування.

Кваліфікаційна   робота має бути   оприлюднена на офіційному сайті або в репозиторії закладу вищої освіти.   Оприлюднення   кваліфікаційних робіт, що містять     інформацію   з   обмеженим     доступом, здійснювати у відповідності до   вимог чинного законодавства.


На сайті 329 гостей та користувачі відсутні